Hitman
· Co wiemy
· Artworki
· Trailery
· Postacie
Hitman - gry mobilne
· Hitman: GO
· Hitman: Sniper
· Trailery
Hitman Absolution
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Solucja
· Lokacje
· Postacie
· Broñ
· Tryb kontraktów
· Play Styles
· Eastereggi
· Bugi
· Wideorecenzja
· Wywiady
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
Hitman - Sniper Challenge
· Informacje
· Misja
· Wyposażenie
· Wyzwania
· Pomoc
· Postacie
· Punktacja
· Ciekawostki
· Wywiady
· Screeny
· Szkice koncepcyjne
· Trailer
Hitman Blood Money
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Solucja
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· System rang
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Tapety
· Screeny
· Trailery
· Soundtrack
Hitman Contracts
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Misje
· Lokacje
· Postacie
· Broñ
· System rang
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
Hitman 2 Silent Assassin
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Misje
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· System rang
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
Hitman Codename 47
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Solucja
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
Przenoszenie materia³ów zakoñczone
Po³±czenie serwisów zosta³o zakoñczone, wszystko znajduje siê na nowym serwerze.

Pojawi³o siê kilka nowalijek - m. in. lokacje zebrane w jeden tekst przy ka¿dej czê¶ci serii, a nie jako osobne artyku³y, jak by³o dawniej. Oprócz tego doda³em dzia³y "Trailery" i "Recenzja" i "Fabu³a", wkrótce pojawi± siê tak¿e "Kody i triki" oraz "Download".

Oprócz tego, pojawi³y siê odrêbne dzia³y dla Enemy Within i (wreszcie, chcia³oby siê zakrzykn±æ) filmu.

Wzbogacili¶my siê tak¿e o nowoczesn± galeriê w technologii Lightbox, która zast±pi³a star±, przystosowan± do ramkowej konstrukcji strony.
Strona i forum na jednym serwerze
Od dzisiaj serwis znajduje siê pod adresem www.wangfou.cba.pl, natomiast forum - www.wangfou.cba.pl/forum. Ze starego serwera zostan± przeniesione wszystkie materia³y. Przy okazji, zostan± poprawione i od¶wie¿one. Je¶li znajdziecie jakiego¶ babola, piszcie ¶mia³o! Naprawimy go najszybciej, jak tylko siê da. Niestety, na razie z forum na stronê mo¿na wracaæ tylko poprzez ponowne wpisanie adresu...
Fuzja Hitman Hideout i Hitman Agency
25 wrze¶nia Wang Fou Restaurant i Hitman Agency po³±czy³y siê. Twórca Hitman Agency, PeTeR47, do³±czy³ do redakcji i zosta³ adminem na forum.

Trwaj± prace nad przeniesieniem zawarto¶ci obu serwisów do systemu CMS na nowym serwerze.

Mamy nadziejê, ¿e razem uda nam siê tworzyæ jeszcze lepszy serwis o Hitmanie.
Hitman 5 - Jednak w IO
Ech, ten internet. Jest tak spragniony nowych informacji na ka¿dy temat, ¿e czêsto kreuje fakty na podstawie bardzo miernych poszlak. Jak siê okazuje studio Rocksteady wcale nie pracuje nad Hitmanem 5. Zabójca zostaje w domu. W IO Interactive...

Cztery dni temu pisali¶my o internetowym cv grafika, który twierdzi³, ¿e na zamówienie studia Rocksteady (twórcy Batman: Arkham Asylum) realizowa³ sesjê motion capture z przeznaczeniem do gry Hitman 5. To wzbudzi³o podejrzenie, ¿e nad pi±t± czê¶ci± przygód ³ysego skrytobójcy pracuje w³a¶nie Rocksteady, a nie twórcy postaci 47, duñskie IO Interactive.

O sprawê spyta³ Iana Livingstone'a, dyrektora kreatywnego firmy Eidos, magazyn serwis PWGM, na co on zareagowa³ z pe³nym zaskoczeniem mówi±c:

"Pierwszy raz o tym s³yszê! Hitman od zawsze by³ dzieckiem IO Interactive i nadal nim pozostaje. Rocksteady nie pracuje nad Hitmanem 5".

¼ród³o - cdaction.pl
Hitman 5 - Zmiana twórcy?
Mark Sloan, angielski aktor wpisa³ w swoim portfolio prace nad motion capture do Hitmana 5. Kto go zatrudni³? Rocksteady Limited! To kolejna informacja potwierdzaj±ca powstawanie gry Hitman 5


Jedno z osi±gniêæ ¿yciowych Marka wypisanych w jego profilu to tylko czubek góry lodowej. Wiemy ju¿, ¿e powstaje kolejny filmowy Hitman, oraz to, ¿e to co zobaczymy w kinie i na monitorze bêdzie fabularnie po³±czone.

Co prawda informowali¶my wcze¶niej, ¿e nad gr± pracuje IO, ale widzieli¶cie streszczenie fabu³y? "Agent 47 znajdzie siê w do³ku psychicznym i bêdzie staraæ siê odzyskaæ dawn± pozycjê w bran¿y". Zacznie mu odbijaæ? Najlepszego wariata dot±d w grach zrobi³o Rocksteady. Tak, mówiê o Jokerze z Batman: Arkham Asylum. Jasne, g³os robi wiele, ale wcze¶niej kto¶ musia³ napisaæ postaci kwestie, przygotowaæ ¶wietn± historiê, a potem jeszcze zgraæ to z animacjami. Nie zdziwi³bym siê, gdyby IO skupi³o siê na Kane and Lynch 2, oddaj±c klona w rêce kumpli – gry obu firm wydaje Eidos, co jest kolejnym gwo¼dziem uwiarygadniaj±cym moj± bajkê.

Ciekawe, czy seria przejdzie relaunch – znamy przecie¿ ju¿ jednego twardziela, który przyci¶niêty do ¶ciany zmieni³ nieco swój styl. Co prawda Agent 47 nie ma córki jak Sam Fisher, ale w kinie mia³ ukochan±. Mo¿e bêdzie siê za ni± m¶ci³ (powi±zanie gra-film), mo¿e fabu³a zostanie pokazana w inny sposób.

Na profilu Marka znajdziecie próbki jego g³osu – jak my¶licie, us³yszymy go w Hitman 5? Nadaje siê do jakiej¶ wa¿niejszej roli.

¼ród³o - gamezilla.pl
Hitman 5 jednak powstaje!
Nowo wybrany szef Eidosu, Ian Livingstone, postanowi³ podzieliæ siê kilkoma informacjami na temat nowych tytu³ów brytyjskiej firmy.

Prezes przejêtego niedawno przez Square Enix wydawcy w jednym z wywiadów o¶wiadczy³, ¿e IO Interactive pracuje nad sequelem Kane & Lynch. Nie by³oby mo¿e w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e nowe przygody zabójcy i psychopaty maj± pojawiæ siê jeszcze we wrze¶niu tego roku. Livingstone zaznaczy³ jednak, ¿e data premiery mo¿e siê jeszcze zmieniæ. Dowiedzieli¶my siê tak¿e, ¿e prace nad ekranizacj± pierwowzoru maj± ruszyæ ju¿ wkrótce. Zreszt± film na podstawie Kane & Lynch to nie jedyny obraz, jaki ma powstaæ – byæ mo¿e na ekranach kin pojawi siê trzeci "Tomb Raider". Nie wyklucza siê tak¿e serialu animowanego opartego o inn± produkcjê IO Interactive, Mini Ninjas. Ponadto twórcy przygód ma³ego ninja d³ubi± ponoæ przy jeszcze jednej pozycji. Tak, bêdzie ni± nowy Hitman, choæ prezes brytyjskiej firmy nie chcia³ ujawniæ ¿adnych informacji o projekcie.

Wygl±da wiêc na to, ¿e Eidos szykuje na najbli¿sze miesi±ce niez³± ofensywê – w tym roku pojawi± siê przygody Batmana w zak³adzie Arkham i byæ mo¿e Kane & Lynch 2, a ju¿ za rogiem czeka tak¿e Deus Ex 3. Oby wszystkie gry by³y na jak najwy¿szym poziomie.

Fajnie, ¿e wreszcie pojawi³a siê nowinka, teraz ju¿ wiemy, ¿e jest na co czekaæ! Zapewno za kilka miesiêcy ujrzymy pierwsze screeny.

¬ród³o - cdaction.pl

Ju¿ po wiêkszo¶ci matur
Matury z przedmiotów podstawowych i WoS-u ju¿ za mn±... a to pozwoli³o mi trochê pogrzebaæ przy Hitman Hideout. Efekty mo¿ecie podziwiaæ. Przede wszystkim, lifting layoutu. T³a, które sprawiaj±, ¿e od razu przyjemniej siê patrzy na stronê i nie wygl±da ona ju¿ jak ordynarny szablon z kilkoma oryginalnymi grafikami. Oprócz tego, nowy pasek z newsami, mniej siermiê¿ny ni¿ tamten, choæ pewnie jeszcze nad nim popracujê... Poza tym, na stronie pojawi³ siê panel "Co nowego na forum", który u³atwia nawigacjê i sprawia, ¿e mo¿na od razu przeskoczyæ do najnowszego tematu. Ma³e udogodnienie. No i bezpo¶rednia mo¿liwo¶æ powrotu z forum na stronê, wcze¶niej jako¶ to nam umknê³o i trzeba by³o korzystaæ z przycisku "wstecz". Zapraszam równie¿ do wype³nienia ankiety oraz wypowiadania siê w temacie z sugestiami na forum. Jednak to nie wszystko. Poza tym, doda³em tapety do wszystkich czê¶ci Hitmana wraz z filmem oraz nowy dzia³ - "Czytelnia", w którym znajdziecie opisy ksi±¿ek pokrewnych klimatem grom o ³ysym zabójcy. W koñcu czasem trzeba wstaæ od kompa... Znajdziecie tam teksty o "To¿samo¶ci Bourne'a" oraz jednej z moich ulubionych ksi±¿ek, "Requiem dla króla zbrodni". Ju¿ prawie dwa tygodnie oficjalnie jeste¶my czê¶ci± gram.pl... jak ten czas leci...
Świat Hitmana
· Fabularne
· Organizacje
· Gadżety
· Technikalia
· Twórcy
· Przemyślenia
· Prawdziwe historie
· Humor
· Fan Fiction
· Fan Galeria
Hitman Movie
· Info
· Artykuły
· Recenzja
· Fabuła
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· Ciekawostki
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
· Sequel
Agent 47
· Co wiemy
· Aktorzy
· Trailery
· Ciekawostki
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Polecane

Uniwersum DC Comics

Tomb Raider Center: Oficjalny polski fansite gry Tomb Raider

Zakon Assassin

Arkham Info

BatCave :: Jedyna Polska Strona o Batmanie

Punisher Zone - Serwis o Punisherzewww.hitmangame.ru