Hitman
· Co wiemy
· Artworki
· Trailery
· Postacie
Hitman - gry mobilne
· Hitman: GO
· Hitman: Sniper
· Trailery
Hitman Absolution
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Solucja
· Lokacje
· Postacie
· Broñ
· Tryb kontraktów
· Play Styles
· Eastereggi
· Bugi
· Wideorecenzja
· Wywiady
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
Hitman - Sniper Challenge
· Informacje
· Misja
· Wyposażenie
· Wyzwania
· Pomoc
· Postacie
· Punktacja
· Ciekawostki
· Wywiady
· Screeny
· Szkice koncepcyjne
· Trailer
Hitman Blood Money
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Solucja
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· System rang
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Tapety
· Screeny
· Trailery
· Soundtrack
Hitman Contracts
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Misje
· Lokacje
· Postacie
· Broñ
· System rang
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
Hitman 2 Silent Assassin
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Misje
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· System rang
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
Hitman Codename 47
· Info
· Artykuły
· Fabuła
· Solucja
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· Eastereggi
· Bugi
· Wywiady
· Tipsy
· Szkice koncepcyjne
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
Hitman 5 - ¶wiate³ko w tunelu
Kolejny dowód na to, ¿e Hitman 5 powstaje i ma siê dobrze. Na profilu w serwisie LinkedIn nale¿±cym do Janet Trebbien, projektantki postaci w IOI, pojawi³a siê nastêpuj±ca informacja - "(...)I am currently working on the latest Hitman game(...)". Nie jest du¿o, ale jak to mawiaj±, lepszy rydz ni¿ nic... News dodany dziêki czujno¶ci Yellow.Co oprócz tego? Byæ mo¿e niektórzy zauwa¿yli na naszej grafice powitalnej logo Cenegi, wkrótce pojawi siê ono w logu. Nawi±zali¶my wspó³pracê z polskim dystrybutorem Hitmana. Jakie wynikn± z tego ewentualne korzy¶ci dla naszych userów - nie bêdê mówi³, nie chcê zapeszyæ. W koñcu licho nie ¶pi...David Bateson nagrywa g?os do nowego Hitmana!
A wiêc nasze modlitwy wys³uchane! Na Hitman Forum znalaz³a siê informacja, jakoby David Bateson, który obdarzy³ g³osem, a wiêc i czê¶ci± osobowo¶ci, Agenta 47, nagrywa³ ponownie kwestie dla tej postaci! Oznacza to prawdopodobnie, ¿e gra musi ju¿ byæ w zaawansowanym stadium prac. Aktor ten napisa³ o tym na swojej oficjalnej stronie: Finally, for all Hitman fans, I will be recording the part of Agent 47 for the next instalment of the famous game series. Looking forward to it!. (Wreszcie, dla wszystkich fanów Hitmana, bêdê nagrywa³ kwestie Agenta 47 w nowej czê¶ci tej s³awnej serii).

http://hitmanforum.com/show.php?id=51946&catid=37
http://www.davidbateson.dk/home/

Co poza tym? Nowy trailer Kane and Lynch 2, dostêpny ju¿ od d³u¿szego czasu, którego jednak nie dodajê, poniewa¿ jeste¶my stron± o Hitmanie, a nie o K&L...

News dodany dziêki czujno¶ci The Icemana.
Wang Fou Restaraunt = Hitman Hideout
Pierwsz± i najwa¿niejsz± spraw± jest zmiana nazwy. Teraz nie nazywamy siê ju¿ Wang Fou Restaurant, a Hitman Hideout. ¯al dawnej nazwy i ca³ej tej "chiñskiej" otoczki - ale takie jest ¿ycie, trzeba i¶æ dalej, nie ogl±daæ siê za siebie.

Oczywi¶cie doda³em te¿ kilka nowych tekstów. Dotycz± one sposobu zdobycia rang w Hitmanach - nie znajdziecie tego na ¿adnej innej polskojêzycznej stronie. Oprócz tego panel z cytatami, miniradio i pierwsza czê¶æ opowiadania "Europejczyk".

Ze ¶wiata - w sieci pojawi³ siê w³a¶nie teaser Kane and Lynch 2: Dog Days. Jak widaæ, jest on do¶æ ciekawy - dzieje siê w Azji, panowie wyra¼nie przed czym¶ uciekaj±, a jeden z nich nerwowo uspokaja psa.

Ponadto dochodz± nas wie¶ci, ¿e IO Interactive pracuj± nad jak±¶ now± produkcj±. Anonimowy rozmówca portalu CVG, z którego pochodzi ta wiadomo¶æ, mówi: „Wyobra¼cie sobie poziom przemocy z Hitmana i Kane'a & Lyncha, ale ca³kowicie pozbawiony skryptów”.

Teaser K&L 2 daje nadziejê na to, ¿e byæ mo¿e wkrótce ujrzymy zwiastun i Hitmana 5. Je¶li ma on wyj¶æ w 2010 roku, to na ¦wiêta nale¿a³oby ju¿ go ju¿ zapowiedzieæ. Jak bêdzie? Czas poka¿e.
Hitman 2 - Co z Olyphantem?
Byæ mo¿e niektórzy wiedz± ju¿ co¶ na ten temat, w ka¿dym b±d¼ razie wiadome jest, ¿e 20th Century Fox zajê³o siê produkcj± drugiej czê¶ci filmu Hitman, kszta³tuj±c obecnie scenariusz. Serwis ComingSoon.net mia³ okazjê spotkaæ Olyphanta na bankiecie promocyjnym filmu "A Perfect Getaway" (ang. Wyspa strachu) Davida Twohiego, zadaj±c mu kilka pytañ odno¶nie jego rzekomego powrotu w drugiej czê¶ci tego¿ filmu.

"Nie mam tego w planach" - powiedzia³. "Je¶li potrzebowaliby mnie do nastêpnej roli to przypuszczam, ¿e nie by³oby z tym problemu" - zasugerowa³ spytany o to, czy ma podpisany drugi kontrakt.

Podczas gdy scenariusz jest dopiero tworzony, a dalsza fabu³a Hitmana jest jak najbardziej mo¿liwa, to przysz³o¶æ Olyphanta w roli Agenta 47 pozostaje nieznana.
Hitman Hideout - Aktualizacja
Od dzisiaj mo¿ecie siê cieszyæ opisem fabu³y ksi±¿ki oraz filmu (oba te teksty zamieszcamy jako jedyni w Polsce) oraz tekstem o postaciach. Oprócz tego, doda³em trailer do Hitman The Movie i Dziennik Orthmeyera w dziale Artyku³y.

A o Hitmanie 5 i nowym filmie nadal cicho... pozostaje mieæ nadziejê, ¿e podkoniec roku siê to zmieni... Je¶li pojawiaj± siê informacja o ekranizacji Kane and Lynch, to z Hitmanem te¿ nied³ugo powinno zacz±æ siê co¶ dziaæ.
Przenoszenie materia³ów zakoñczone
Po³±czenie serwisów zosta³o zakoñczone, wszystko znajduje siê na nowym serwerze.

Pojawi³o siê kilka nowalijek - m. in. lokacje zebrane w jeden tekst przy ka¿dej czê¶ci serii, a nie jako osobne artyku³y, jak by³o dawniej. Oprócz tego doda³em dzia³y "Trailery" i "Recenzja" i "Fabu³a", wkrótce pojawi± siê tak¿e "Kody i triki" oraz "Download".

Oprócz tego, pojawi³y siê odrêbne dzia³y dla Enemy Within i (wreszcie, chcia³oby siê zakrzykn±æ) filmu.

Wzbogacili¶my siê tak¿e o nowoczesn± galeriê w technologii Lightbox, która zast±pi³a star±, przystosowan± do ramkowej konstrukcji strony.
Strona i forum na jednym serwerze
Od dzisiaj serwis znajduje siê pod adresem www.wangfou.cba.pl, natomiast forum - www.wangfou.cba.pl/forum. Ze starego serwera zostan± przeniesione wszystkie materia³y. Przy okazji, zostan± poprawione i od¶wie¿one. Je¶li znajdziecie jakiego¶ babola, piszcie ¶mia³o! Naprawimy go najszybciej, jak tylko siê da. Niestety, na razie z forum na stronê mo¿na wracaæ tylko poprzez ponowne wpisanie adresu...
Fuzja Hitman Hideout i Hitman Agency
25 wrze¶nia Wang Fou Restaurant i Hitman Agency po³±czy³y siê. Twórca Hitman Agency, PeTeR47, do³±czy³ do redakcji i zosta³ adminem na forum.

Trwaj± prace nad przeniesieniem zawarto¶ci obu serwisów do systemu CMS na nowym serwerze.

Mamy nadziejê, ¿e razem uda nam siê tworzyæ jeszcze lepszy serwis o Hitmanie.
Świat Hitmana
· Fabularne
· Organizacje
· Gadżety
· Technikalia
· Twórcy
· Przemyślenia
· Prawdziwe historie
· Humor
· Fan Fiction
· Fan Galeria
Hitman Movie
· Info
· Artykuły
· Recenzja
· Fabuła
· Lokacje
· Postacie
· Broń
· Ciekawostki
· Screeny
· Tapety
· Trailery
· Soundtrack
· Sequel
Agent 47
· Co wiemy
· Aktorzy
· Trailery
· Ciekawostki
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Polecane

Uniwersum DC Comics

Tomb Raider Center: Oficjalny polski fansite gry Tomb Raider

Zakon Assassin

Arkham Info

BatCave :: Jedyna Polska Strona o Batmanie

Punisher Zone - Serwis o Punisherzewww.hitmangame.ru